Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:
Domů - Přijímací zkoušky - informace

Přijímací zkoušky - informace

27.říjen 2020

Přijímací zkoušky – informace

1) Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole se podávají řediteli střední školy do 1. března 2021.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.

 

2) Přihláška musí být na předepsaném tiskopisu. Tento tiskopis dostanou žáci ve škole.

Počet přihlášek – je možné podat dvě přihlášky v prvním kole. V druhém kole už je počet přihlášek neomezený.

Pokud se podávají dvě přihlášky, je nutné na každou z nich uvést údaje o druhé škole (dle formuláře).

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Lékařské potvrzení – u většiny škol není nutné, je nutné jen u těch, u kterých to stanovuje zákon (např. gymnázium se sportovní přípravou). Údaje viz web příslušné školy či Atlas školství.

Základní škola potvrzuje výpis známek z vysvědčení. Bez potvrzení ředitele školy nelze přihlášku odevzdat!

K přihlášce lze připojit diplomy z různých soutěží, mohou za to být plusové body! Shromážděte také seznam zájmů a různých mimoškolních aktivit dítěte, které jsou osvědčením vhodných schopností a dovedností uchazeče (to se vyplňuje na druhou stranu přihlášky; aktivity konzultujte s p. uč. Berntem).

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

3) Přijímací zkoušky

Kdo se hlásí na maturitní obor, nevyhne se jednotným testům z českého jazyka a matematiky (zpravidla se jednotná přijímací zkouška u oborů s talentovou zkouškou nekoná, výjimkou jsou sportovní gymnázia). Testy má na starosti Cermat. O bodové hranici rozhoduje vedení příslušné školy.

Kritéria přijímaček musí být zveřejněna do konce ledna na webových stránkách školy.

Termíny jednotných zkoušek:

12. a 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělávání

14. a 15. dubna 2021 – šestiletá a osmileté gymnázia

 

Termíny talentových zkoušek:

vyhlásí ředitel školy v období od 2. ledna do 15. ledna 2021 (výsledek bude sdělen nejpozději do 20. ledna), v případě sportovních gymnázií v období od 2. ledna do 15. února 2021 (výsledek bude sdělen nejpozději do 20. února). Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2020.

 

Ředitel také může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2021; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2021.

Platí ovšem, že výsledek jednotných zkoušek Cermatu má minimálně šedesátiprocentní podíl na celkovém hodnocení, v případě sportovních gymnázií čtyřicetiprocentní.

 

4) Výsledky

Ředitel je zveřejní na webu školy, má na to dva pracovní dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem (v případě ostatních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky).

Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušné školy potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek žák obdrží ve škole.

Případné odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Důležité webové stránky:

www.infoabsolvent.cz

www.portal.csicr.cz

www.msmt.cz

www.edulk.cz

www.atlasskolstvi.cz